5 nhiệm vụ chính

 • Ổn định kiện toàn tổ chức
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2019

  • Tổng số vụ kiểm tra: 1.490 vụ

  • Tổng số vụ vi phạm: 160 vụ

  • Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính và trị giá hàng tịch thu: 4.080.691.000 đồng

Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15912