Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường

(Ban hành theo Quyết định số 3664/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

* Vị trí và chức năng của Cục quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Cục) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, được tổ chức, sắp xếp lại trên cơ sở Chỉ cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mục tiêu, lộ trình thực hiện tại Đề án thành lập Tổng cục Quản lý thị trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cục có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chồng, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giá, hàng cắm, hàng hoá không rố nguôn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

2. Cục có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và là đơn vị dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật; được mở các tài khoản giao dịch, tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước; được trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật.

Cục có trụ sở chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1. Tham mưu đối với cấp có thẩm quyền về công tác quản lý thị trường

a). Xây dựng và trình Tổng cục trưởng kế hoạch, chủ trương, biện pháp, dự án cân thiệt đề thực hiện chính sách về tô chức và hoạt động của lực lượng quản lý thị trường thuộc địa bàn quản lý;

b). Kiến nghị với các cơ quan có thâm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật vê tô chức và hoạt động của lực lượng quản lý thị trường;

c). Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kê hoạch, chương trình, đê án về công tác quản lý thị trường trên địa bàn được phân công;

d). Theo dõi, tông hợp, dự báo diễn biến tình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn của các tô chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trên thị trường và các lĩnh vực khác được pháp luật giao trên địa bàn phụ trách; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

đ). Phối hợp với Vụ Thanh tra — Kiểm tra xây dựng, trình Tổng cục trưởng phê duyệt kê hoạch kiêm tra định kỳ; xây dựng các kê hoạch kiêm tra chuyên đê trên địa bàn phụ trách theo quy định.

2. Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật theo thâm quyên

a). Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trên thị trường; kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương và các lĩnh vực khác được pháp luật giao trên địa bàn được phân công theo quy định pháp luật; xử lý theo thắm quyền các hành vi vi phạm pháp luật;

b). Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, kế hoạch kiểm tra chuyên đê theo quy định;

c). Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các Đội Quản lý thị trường trực thuộc trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính;

d). Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trên thị trường và các lĩnh vực khác được pháp luật giao trên địa bàn phụ trách.

3. Hướng dẫn, thực hiện và tuyên truyền pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn được phân công.

4. Quản lý tổ chức và xây dựng lực lượng quản lý thị trường địa phương:

a). Xây dựng kế hoạch và đề xuất về tô chức, biên chế, trang thiết bị, phương tiện, điêu kiện làm việc của lực lượng quản lý thị trường phụ trách;

b). Xây dựng và trình Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Phòng tham mưu tông hợp và chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc theo quy định pháp luật và theo phân cấp của Tổng cục trưởng;

c). Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động (nếu có) theo quy định của pháp luật và phân cập quản lý;

d). Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thuộc Cục;

đ). Tổ chức thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ, chế độ trang phục, số hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu, cờ hiệu, biển hiệu, ấn chỉ và Thẻ kiểm tra thị trường;

e). Kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra, kiêm soát và xử lý vi phạm hành chính của các Đội Quản lý thị trường trực thuộc và hoạt động công vụ của công chức Cục;

g). Phối hợp với Văn phòng Tổng cục xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý địa bàn, kết quả kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu khác phục vụ hoạt động của lực lượng quản lý thị trường.

5. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thâm quyên.

7. Phối hợp với Văn phòng Tổng cục thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kê hoạch cải cách hành chính của Tông cục.

8. Quản lý công chức, người lao động (nếu có) và tài chính, tài sản được cấp theo quy định của pháp luật và theo phân câp.

9. Quản lý, sử dụng công cụ. hỗ trợ được trang bị theo quy định pháp luật về quản ý, sử dụng vũ khí, vật liệu nỗ và công cụ hỗ trợ; quản lý ấn chỉ và lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

10. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại trong tô chức và hoạt động Cục.

11. Tham gia các Ban chỉ đạo, tô chức phối hợp liên ngành, đoàn kiểm tra liên ngành do địa phương hoặc câp có thâm quyên thành lập.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường giao.

* Vị trí, chức năng của các Đội Quản lý thị trường cấp huyện

1. Đội Quản lý thị trường cấp huyện (sau đây gọi tắt là Đội) là tổ chức trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được tổ chức, sắp xếp lại trên cơ sở các Đội trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mục tiêu, lộ trình thực hiện tại Đề án thành lập Tông cục Quản lý thị trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đội có chức năng giúp Cục trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chồng, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng câm, hàng hoá không rõ nguồn ĐộC. xuất xứ; hành vi xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm phấp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn quản lý và lĩnh vực được giao.

2. Đội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; được mở các tải khoản giao dịch, tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước; được trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của các Đội Quản lý thị trường cấp huyện

1. Thực hiện công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật; thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; thu thập thông tin về diễn biến tình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, công nghiệp trên địa bàn hoặc lĩnh vực được giao; đề xuất và kiến nghị với chính quyên địa phương, Cục hoặc các cơ quan Nhà nước có thâm quyền biện pháp quản lý thị trường, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trên địa bàn được phân công;

2. Kiểm tra chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường; kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương và các lĩnh vực khác thuộc chức năng quản lý của Đội trên địa bàn được phân công:

- Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan tiến hành kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý khi phát hiện các hành vị hoặc vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính thuộc thâm quyền theo quy định của pháp luật;

- Áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thắm quyên;

- Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, phương tiện làm việc, vũ khí, công cụ hỗ trợ, ân chỉ và trang thiết bị khác theo quy định pháp luật;

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và theo phân cấp;

- Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính và hoạt động công vụ đối với công chức Đội;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.